Plantenziektekunde Lab

Het Plantenziektekunde Laboratorium concentreert zich op het vinden van duurzame, milieuvriendelijke, en economisch haalbare alternatieven voor de bestrijding of beheersing van ziekten en plagen bij de teelt van land- en tuinbouw (voedsel)gewassen, middels wetenschappelijk onderzoek, dienstverlening, educatie en outreach. Het doel van het onderzoek is het vergroten van de kennis van de mechanismen die betrokken zijn bij plantenziekten en van de ontwikkeling van nieuwe, geïntegreerde, milieuvriendelijke methoden die kunnen worden toegepast voor het voorkomen en/ of beheersen van ziekten. Een overzicht van de voorkomende ziekten in de Surinaamse teelt is belangrijk. Informatie over ziekten gerelateerd aan een bepaald gewas, seizoen, of een bepaalde type bodem voor het identificeren van trends, is belangrijk voor een betere predictie van ziekten in relatie tot het veranderend weer, pesticide gebruik, verandering in aggressiviteit van pathogenen.

Het wetenschappelijk onderzoek is onderverdeeld in drie hoofdthema’s:
Thema 1: Diagnose en identificatie van plant pathogenen
Thema 2: Duurzame bestrijding van plantenziekten
Thema 3: Bodemgezondheid

Thema 1: Diagnose en identificatie van plant pathogenen
Efficïente en accurate diagnose van plantenziekten en identificatie van plant pathogenen is een essentieel onderdeel om het gebruik van schadelijke chemische pesticiden te verminderen en het gebruik van duurzame, biologische/ organische opties te stimuleren. Door vroegtijdige detectie van pathogenen in vermeerderingsmateriaal en zaad kan de verspreiding van de pathogenen naar andere teeltgebieden verminderd of voorkomen worden.

Het Plantenziektekunde Lab maakt gebruik van traditionele en moderne technieken voor diagnose van ziekten in de Surinaamse teelt. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich op het toespitsen van de tecnhieken naar de Surinaamse omstandigheden.

Thema 2: Duurzame bestrijding van plantenziekten
Er bestaat al enige tijd bezorgdheid over de nadelige effecten van conventionele teeltsystemen in land- en tuinbouw om opbrengsten te verhogen en/ of de teelt te beschermen tegen ziekten en plagen. De ongerustheid heeft te maken met de schadelijke effecten van de chemicaliën op de mens en op het milieu. Wereldwijd is er een verbod op vele van de schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen, hetgeen de boeren minder mogelijkheden geeft om hun teelt te beschermen.

Het wetenschappelijk onderzoek van het Plantenziektekunde Lab richt zich op duurzame alternatieve en milieuvriendelijke methoden voor de bestrijding van plant pathogenen, zoals de effecten van cultuurmaatregelen, het gebruik van resistente gewassen, geïntegreerde bestrijding, composteren, mengteelten, organische teelt, biologische bestrijding.

Thema 3: Bodemgezondheid
De kwaliteit van de bodem is één van de belangrijke componenten voor activiteiten voor duurzame teeltsystemen. Het monitoren van veranderingen in microbiële biomassa van de bodem (met name van bacteriën en schimmels), de populatie structuur en diversiteit, activiteit van bodemenzymen en ademhaling van de bodem, geeft inzicht in de microbiële successie in de bodem.

Naast bodemkwaliteit en bodemvruchtbaarheid hebben micro-organismen ook een belangrijke rol bij rehabilitatie van arme gronden, zoals savanna’s, en van gedegradeerde gronden door landbouw (monocultuur, chemische bestrijding), houtkap of mijnbouw activiteiten (goud-/ bauxietwinning). gedegradeerd zijn. Het gaat hierbij om voordelige organismen (“beneficial organisms” zoals stikstof bindende Rhizobium bacteriën en de koolstof bindende mycorrhiza schimmels) die in of op de bodem aanwezig zijn een de rehabilitatie versnellen.

Het Plantenziektekunde Lab maakt gebruik van een combinatie van conventionele (soil plating method en microscopie) en moleculaire technieken (DNA en RNA sequencing) voor wetenschappelijk vaststellen van de populatie structuur en diversiteit van micro-organismen in de bodem, en monitoren van “beneficial organisms. We maken gebruik van traditionele diagnostische technieken en moderne technologieën voor diagnose van plantenziekten in de Surinaamse teelt. Het laboratorium is uitgerust om te testen op plant pathogenen zoals virussen, schimmels en bacteriën. Neem voor meer informatie over onze diensten contact op met het Plantenziektekunde Lab.

Planten- of bodemmonsters kunnen van maandag tot en met vrijdag, 8:00-14:00u afgegeven worden bij het Plantenziektekunde lab, vergezelt met een ingevuld formulier die u hier kunt downloaden. Neem contact op met het Plantenziektekunde Lab voor aanwijzingen voor het indienen van monsters, en het invullen van uw formulier. In het Plantenziektenkunde Lab bestaan er verschillende mogelijkheden voor studenten om een ​​onderzoeksproject uit te voeren binnen de lopende onderzoeksgebieden. Neem contact op met het Plantenziektekunde Lab voor meer informatie.